Τίτλοι:

Η ΕΕ επανεξετάζει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κίνας και τις σχετικές ευκαιρίες και προκλήσεις

Η Επιτροπή εξετάζει τις σχέσεις με την Κίνα.
 
Ενημέρωση Brexit
 
Σχέσεις ΕΕ-Κίνας
 
Στο πλαίσιο της αυξανόμενης οικονομικής ισχύος και της πολιτικής επιρροής της Κίνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, Federica Mogherini, επανεξέτασαν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας και τις σχετικές ευκαιρίες και προκλήσεις.
 
Με την σημερινή κοινή ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος επιδιώκουν να ξεκινήσουν μια συζήτηση για να βελτιώσουν την προσέγγιση της Ευρώπης ώστε να είναι πιο ρεαλιστικές, δυναμικές και πολύπλευρες. Ορίζουν 10 συγκεκριμένες δράσεις για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για να συζητήσουν και να εγκρίνουν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης ​​Μαρτίου.
 
Οι ενέργειες αυτές διατυπώνονται στο πλαίσιο των σχέσεων με την Κίνα, αλλά ορισμένες από αυτές σχετίζονται με την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, η απάντηση της ΕΕ θα επιδιώξει τρεις στόχους:
 
 
 
Με βάση σαφώς καθορισμένα συμφέροντα και αρχές, η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει τη δέσμευσή της με την Κίνα για την προώθηση κοινών συμφερόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει με σθένος πιο ισορροπημένες και αμοιβαίες προϋποθέσεις που διέπουν τις οικονομικές σχέσεις.
Τέλος, προκειμένου να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η ευημερία, οι αξίες και το κοινωνικό μοντέλο, υπάρχουν τομείς στους οποίους η ίδια η ΕΕ πρέπει να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες οικονομικές πραγματικότητες και να ενισχύσει τις δικές της εσωτερικές πολιτικές και τη βιομηχανική βάση.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος καλούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει τις ακόλουθες 10 δράσεις:
 
Δράση 1: Η ΕΕ θα ενισχύσει τη συνεργασία της ΕΕ με την Κίνα για την αντιμετώπιση των κοινών ευθυνών και στους τρεις πυλώνες των Ηνωμένων Εθνών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη.
 
Δράση 2: Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η κλιματική αλλαγή, η ΕΕ καλεί την Κίνα να καλύψει τις εκπομπές της πριν το 2030, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.
 
Δράση 3: Η ΕΕ θα εμβαθύνει την εμπλοκή στην ειρήνη και την ασφάλεια, αξιοποιώντας τη θετική συνεργασία στο κοινό εκτεταμένο σχέδιο δράσης για το Ιράν.
 
Δράση 4: Για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον της για σταθερότητα, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση στις χώρες εταίρους, η ΕΕ θα εφαρμόσει πιο δυναμικά τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες και χρηματοδοτικά μέσα και θα συνεργαστεί με την Κίνα για να ακολουθήσει τις ίδιες αρχές μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τη σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας.
 
Δράση 5: Προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ισορροπημένη και αμοιβαία οικονομική σχέση, η ΕΕ καλεί την Κίνα να υλοποιήσει τις υφιστάμενες κοινές δεσμεύσεις ΕΕ-Κίνας. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδίως όσον αφορά τις επιδοτήσεις και τις μεταβιβάσεις αναγκαστικής τεχνολογίας, και τη σύναψη διμερών συμφωνιών για επενδύσεις μέχρι το 2020, γεωγραφικών ενδείξεων και την ασφάλεια των αερομεταφορών τις προσεχείς εβδομάδες.
 
Δράση 6: Προώθηση της αμοιβαιότητας και άνοιγμα των ευκαιριών δημόσιων συμβάσεων στην Κίνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν το διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις πριν από το τέλος του 2019.
 
Δράση 7: Προκειμένου να ληφθούν υπόψη όχι μόνο τα υψηλά επίπεδα τιμών εργασίας αλλά και τα υψηλά επίπεδα εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μέχρι τα μέσα του 2019 καθοδήγηση σχετικά με τη συμμετοχή αλλοδαπών προσφερόντων και αγαθών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα προβεί σε επισκόπηση της εφαρμογής του ισχύοντος πλαισίου για τον εντοπισμό των κενών πριν από το τέλος του 2019.
 
Δράση 8: Προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλήρως οι στρεβλωτικές επιπτώσεις της κρατικής ιδιοκτησίας και της κρατικής χρηματοδότησης στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα προσδιορίσει πριν από το τέλος του 2019 τον τρόπο κάλυψης των υφιστάμενων κενών στο δίκαιο της ΕΕ.
 
Δράση 9: Προκειμένου να αποτραπούν οι ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια για τις κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, απαιτείται μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των δικτύων 5G. Για να ξεκινήσει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει σύσταση μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
 
Δράση 10: Για τον εντοπισμό και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας που δημιουργούν οι ξένες επενδύσεις σε κρίσιμα στοιχεία ενεργητικού, τεχνολογίες και υποδομές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού για τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων.
 
Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να εγγραφεί πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών με τίτλο «Στέγαση για όλους».
 
Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι "να επιτευχθούν καλύτερες νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία για όλους στην Ευρώπη". Οι διοργανωτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει "ευκολότερη πρόσβαση για όλους στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, μη εφαρμόζοντας τα κριτήρια του Μάαστριχτ στις δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικά προσιτές κατοικίες, καλύτερη πρόσβαση στην κοινοτική χρηματοδότηση για μη κερδοσκοπικούς και βιώσιμους κατασκευαστές κατοικιών, βασιζόμενους στον ανταγωνισμό κανόνες για βραχυπρόθεσμα μισθώματα και κατάρτιση στατιστικών για τις ανάγκες στέγασης στην Ευρώπη. "
 
Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η ΕΕ μπορεί να αναλάβει νομικές ενέργειες σε αυτόν τον τομέα, π.χ. όταν πρόκειται για κανόνες της εσωτερικής αγοράς, όπως π.χ.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.