Τίτλοι:

Πράσινη συμφωνία: Κλειδί για μια ουδέτερη από το κλίμα και βιώσιμη ΕΕ

Το Κοινοβούλιο θέλει η Πράσινη Συμφωνία να βρίσκεται στον πυρήνα του πακέτου ανάκαμψης της ΕΕ Covid-19. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτόν τον χάρτη πορείας για μια Ευρώπη με ουδέτερο κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της κοροναϊκής, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε, προκαλώντας μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά αφήνοντας την ΕΕ να αντιμετωπίζει ύφεση. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου 2020, το Κοινοβούλιο ζήτησε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης με τον πυρήνα της Πράσινης Συμφωνίας .


Σε απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια ΕΕ Επόμενης Γενιάς, ένα σχέδιο ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ Το σχέδιο, μαζί με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο, στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, πιο περιεκτικής, ψηφιακής και βιώσιμης Ευρώπης και στην αύξηση της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές κρίσεις όπως η κλιματική κρίση .


Τον Νοέμβριο του 2019, το Κοινοβούλιο κήρυξε έκτακτη ανάγκη για το κλίμα ζητώντας από την Επιτροπή να προσαρμόσει όλες τις προτάσεις της σύμφωνα με τον στόχο των 1,5 ° C για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να διασφαλίσει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται σημαντικά.


Σε απάντηση, η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία , έναν χάρτη πορείας για την Ευρώπη που θα καταστεί μια ουδέτερη ως προς το κλίμα ήπειρος έως το 2050.


Μάθετε για την πρόοδο της ΕΕ προς τους στόχους της για το κλίμα.

Τα πρώτα βήματα στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας


Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης


Τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή παρουσίασε το Σχέδιο Επενδύσεων για την Αειφόρο Ευρώπη , τη στρατηγική για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας προσελκύοντας τουλάχιστον 1 τρισεκατομμύριο ευρώ δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις την επόμενη δεκαετία.


Ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, ο Δίκαιος Μεταβατικός Μηχανισμός θα συμβάλει στην ανακούφιση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της μετάβασης στους εργαζομένους και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τη μετατόπιση. Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε ένα δάνειο δημόσιου τομέα για τη στήριξη πράσινων επενδύσεων σε περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο.


Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάκαμψης. Αυτά θα περιλαμβάνουν έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και έναν μηχανισμό προσαρμογής των συνόρων άνθρακα που θα επέβαλλε εισφορά στις εισαγωγές ορισμένων αγαθών.


Για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες και να αποτρέψει τις εταιρείες που ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους είναι φιλικά προς το περιβάλλον - πρακτική γνωστή ως πράσινη πλύση - Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα νομοθεσία για βιώσιμες επενδύσεις στις 18 Ιουνίου. Τον Νοέμβριο, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης τη μετάβαση από ένα μη βιώσιμο σε ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα , τόσο σημαντικό για την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και για την αύξηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ.


Ανακαλύψτε πώς το Just Transition Fund θα βοηθήσει τις περιφέρειες της ΕΕ να κάνουν τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία

Εντυπωσιακή ουδετερότητα του κλίματος στο νόμο


Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή πρότεινε τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ένα νομικό πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου για την κλιματική ουδετερότητα του 2050. Τον Ιανουάριο, το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών από εκείνους που είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή.


Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του εντολή σχετικά με τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα, τον Οκτώβριο του 2020, εγκρίνοντας τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας του 2050 και έναν στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 60% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ο οποίος είναι πιο φιλόδοξος από την αρχική πρόταση της Επιτροπής κατά 55% και περισσότερο από ο τρέχων ενδιάμεσος στόχος του 40%.


Μόλις τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο καθορίσουν τη θέση τους σχετικά με τη νομοθεσία για το κλίμα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τελικό κείμενο, το οποίο πρέπει να λάβει έγκριση και από τα δύο θεσμικά όργανα.


Μάθετε για  τη συμβολή της ΕΕ στα παγκόσμια μέτρα για το κλίμα στο χρονοδιάγραμμά μας

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ΜΜΕ


Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη , προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να μεταβούν προς την ουδετερότητα του κλίματος και ένα ψηφιακό μέλλον. Τον Νοέμβριο του 2020, το Κοινοβούλιο ζήτησε αναθεώρηση της πρότασης ώστε να αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο της πανδημίας στον βιομηχανικό τομέα. Οι ευρωβουλευτές θέλουν η ΕΕ να υποστηρίξει τη βιομηχανία κατά τη διάρκεια μιας αρχικής φάσης ανάκαμψης και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στη μετατροπή και στη βελτίωση της αυτονομίας σε μια δεύτερη φάση.


Δεδομένου ότι το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( ΜΜΕ ), που αντιπροσωπεύουν το 50% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ και είναι υπεύθυνες για δύο από τις τρεις θέσεις εργασίας, η Επιτροπή πρότεινε επίσης μια νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ , ενθαρρύνοντας την καινοτομία . μείωση της γραφειοκρατίας και καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση . Τον Δεκέμβριο, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν σχετικά με τη θέση τους σχετικά με την αρχική στρατηγική για τις ΜΜΕ, ζητώντας από την Επιτροπή να την ενημερώσει υπό το φως της κρίσης του κοροναϊού, υπογραμμίζοντας τα προβλήματα ρευστότητας και τις ψηφιακές πτυχές, καθώς και εκφράζοντας την υποστήριξή τους για την πορεία προς μια πιο πράσινη οικονομία.


Διαβάστε περισσότερα για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε η νέα βιομηχανική στρατηγική

Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας


Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία τον Μάρτιο, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων που προωθούν τις διαδικασίες της κυκλικής οικονομίας, προωθώντας τη βιώσιμη κατανάλωση και διασφαλίζοντας λιγότερα απόβλητα. Θα επικεντρωθεί στα εξής:

  • ηλεκτρονικά και ΤΠΕ
  • μπαταρίες και οχήματα
  • συσκευασία και πλαστικά
  • υφάσματα
  • κατασκευή και κτίρια
  • η τροφική αλυσίδα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και πώς το Κοινοβούλιο καταπολεμά τη ρύπανση από πλαστικό .


Δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων


Ο τομέας των τροφίμων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της κλιματικής αλλαγής. Παρόλο που η γεωργία της ΕΕ είναι ο μόνος μεγάλος τομέας γεωργίας παγκοσμίως που έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (κατά 20% από το 1990), εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των εκπομπών (εκ των οποίων το 70% οφείλεται σε ζώα).


Η στρατηγική «Farm to Fork» , που παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάιο του 2020, θα πρέπει να εγγυάται ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα διατροφής , διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα προς το ζην των αγροτών. Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και τις πωλήσεις αντιμικροβιακών κατά το ήμισυ και τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων έως την αύξηση της χρήσης βιολογικής γεωργίας .


Μάθετε πώς το Κοινοβούλιο καταπολεμά τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα .

Διατήρηση της βιοποικιλότητας


Ταυτόχρονα, η ΕΕ στοχεύει να αντιμετωπίσει την απώλεια της βιοποικιλότητας , συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εξαφάνισης ενός εκατομμυρίου ειδών . Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 , που παρουσιάστηκε τον Μάιο, στοχεύει στην προστασία της φύσης, στην αντιστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και στην παύση της απώλειας βιοποικιλότητας. Μεταξύ των κύριων στόχων του είναι:

  • αύξηση των προστατευόμενων περιοχών
  • διακοπή και αναστροφή της μείωσης των επικονιαστών
  • φύτευση τριών δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030
  • ξεκλείδωμα 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη βιοποικιλότητα

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη βιώσιμη δασοκομία, καθώς τα δάση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην απορρόφηση και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα. Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν επίσης τη συμβολή των δασών στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αγροτικές κοινότητες και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των παγκόσμιων δασών. Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει μια δασική στρατηγική της ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.