Τίτλοι:

Απάντηση του ΥπΑΑΤ στην ερώτηση για την Έκδοση νέας Πρόσκλησης για τους ήδη δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1

Για το Μέτρο 11 του ΠΑΑ «Βιολογικές Καλλιέργειες» στην τρέχουσα περίοδο (2014 – 2020) έχουν εκδοθεί συνολικά τέσσερις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η 1η και η 3η πρόσκληση αφορούσε στη Βιολογική Γεωργία (δράση 11.1.1: μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής και δράση 11.2.1: διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής) με πρώτο έτος εφαρμογής το 2017 και 2019 αντίστοιχα. Η 2η και η 4η πρόσκληση αφορούσε στη Βιολογική Κτηνοτροφία (δράση 11.1.2: μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και δράση 11.2.2: διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία), με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 και 2019 αντίστοιχα.
Για το Μέτρο 11 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά νομικές δεσμεύσεις ύψους 660 εκατ. €, εκ των οποίων τα 90 εκατ. € αφορούν σε υπερδέσμευση, επιπλέον των πόρων που διέθετε το Μέτρο. Κατά συνέπεια, με την υπερδέσμευση που έγινε, οι εντάξεις δικαιούχων ξεπερνούν τους διαθέσιμους πόρους του Μέτρου βάσει του εγκεκριμένου ΠΑΑ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σταδιακής απόσβεσης της υπερδέσμευσης (π.χ. λόγω αποχώρησης, απένταξης, μείωσης εκτάσεων κ.ο.κ.) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίσσεια πόρων εντός του Μέτρου.
Σύμφωνα με το προβλεπόμενα στον Κανονισμό και στο ΠΑΑ για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ» των οποίων η διάρκεια δεσμεύσεων περιορίζεται στα τρία έτη, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης, μετά από νέα πρόσκληση, για δύο επιπλέον έτη.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράταση των 12.100 περίπου δικαιούχων του Υπομέτρου 11.1 για έκταση 140.000 Ha σε σύνολο χώρας, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί ένα επιπλέον ποσό της τάξεως των 90-92 εκατ. € για πληρωμές, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις υπολογίζονται σε 120 εκατ. €.
Για την πρώτη πρόσκληση οι δεσμεύσεις τις τριετίας έληξαν στις 31/5/2020. Αντίστοιχα την 1η/6/2021 και την 1η/6/2022 λήγουν οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους της 2ης και της 3ης πρόσκλησης.
Συνεπώς, η δυνατότητα έκδοσης νέας Πρόσκλησης για τους ήδη δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 ‘‘Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους’’ του Μέτρου 11 ‘‘Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020, στην παρούσα φάση, προϋποθέτει την εξεύρεση επιπλέον πόρων ύψους 90 εκατ. €. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η έκδοση νέας Πρόσκλησης δεν είναι εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εξαντληθεί οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του Μέτρου, δεν έχει γίνει απόσβεση της υπερδέσμευσης που δόθηκε στις νέες Προσκλήσεις αυτού, ενώ ταυτόχρονα οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, έως και την ολοκλήρωση της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ, όπως της εξισωτικής αποζημίωσης, είναι εξαιρετικά μεγάλες.
Ωστόσο, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 προβλέπεται το Μέτρο 3.1 «Στήριξη για νέα Συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας», το οποίο δύναται να καλύψει τις δαπάνες πιστοποίησης των βιοκαλλιεργητών που είναι ήδη ενταγμένοι στο Υπομέτρο 11.1, υποκαθιστώντας έτσι μέρος της ενίσχυσης που ελάμβαναν μέσω του Μέτρου 11.1, παρέχοντάς τους ετήσια μέγιστη ενίσχυση 2.020 €/εκμετάλλευση, εφόσον πιστοποιούν ως Βιολογικά τόσο φυτικά όσο και ζωικά γεωργικά προϊόντα ή 1.000 €/εκμετάλλευση εφόσον πιστοποιούν ως Βιολογικά είτε φυτικά είτε ζωικά γεωργικά προϊόντα.
Ειδικότερα, στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η στήριξη των γεωργών για παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης. Η συνέχιση της στήριξης των βιοκαλλιεργητών, δικαιούχων του Μέτρου 11.1, για τις δαπάνες πιστοποίησης των προϊόντων τους, μέσω του μέτρου 3.1, εκτιμάται επίσης ότι θα συνεισφέρει στη διατήρηση της βιολογικής παραγωγής μέχρι και την έναρξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου, όπου η βιολογική γεωργία θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για παροχή ενισχύσεων τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο πυλώνα.
Βεβαίως, η ενεργοποίηση του Μέτρου 3.1 υπόκειται στους χρηματοδοτικούς περιορισμούς που τίθενται στην εφαρμογή του ΠΑΑ, καθώς έχει ήδη δεσμευτεί το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του λόγω του προχωρημένου της προγραμματικής περιόδου. Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, το ΠΑΑ καλείται να ικανοποιήσει ανελαστικές υποχρεώσεις πληρωμών στα επόμενα έτη και μέχρι την ολοκλήρωσή του, το έτος 2023, οπότε και θα πρέπει στην επικείμενη τροποποίησή του να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.
Τέτοιες υποχρεώσεις αφορούν για παράδειγμα τις πληρωμές του μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης [απαιτούνται 240 εκ. € ετησίως, δηλαδή κατ΄ ελάχιστον 720 (Δημόσια Δαπάνη) εκ. έως το 2023], ενώ ταυτόχρονα προκύπτουν λόγω της πανδημίας του COVID 19 και νέες ανάγκες για χρηματοδότηση μέτρων που θα θεσπιστούν από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον γεωργικό τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του ΠΑΑ, απαιτείται αυστηρή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η ικανοποίηση των σημαντικότερων αναγκών και αφετέρου η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.