Τίτλοι:

Σάκης Τζωρτζίδης

Σάκης Τζωρτζίδης

URL Ιστότοπου:

Τέλος στις παρατάσεις καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2021

Δημοσιεύθηκε στην diavgeia.gov.gr ,εν αναμονή έκδοσης στο ΦΕΚ με αριθμό 1816 του Β Τεύχους, η τροποποίηση της αριθ. 425/42522/20-5-2013 Kοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).

Αναλυτικά ορίζονται τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄160)

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, (Α΄133).

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138).

δ) της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

ε) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ : Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄100) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού. στ) Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄142).

ζ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄19)

η) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).

θ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

ι) Του ν. 1790/88 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κλπ» (Α΄134). ια)Της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο (Β΄ 4190).

ιβ) Της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). ιγ) της υπ΄ αριθμ. 4760/23-06-2021 (ΦΕΚ 483/τ. ΥΟΔΔ/23-06-2021) κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίστηκε Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα.

2. Την υπ’ αρ. 12/09-02-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. 240/54367/21-02-2023 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Η υπ' αριθ. 425/42522/20-5-2013 (1239Β΄/22-05-2013) απόφαση τωνΥπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθ. 915/91988/1-8-2013 (1957Β’/12-08-2013),384/52287/17-4-2014 (1031 Β'/25-04-2014), 603/83797/27-6- 2014(1731Β'/27-06-2014), 706/96129/6-8-2014 (2258 Β/20-08-2014), 2042/29553/29-5-2015(1065Β/05-06-2015), 6655/82133/23-7-2015 (1572 Β727-07- 2015), 5435/72617/24-6-2016 (1931Β/29-06-2016), 4332/48587/23-5-2017(1916 Β/01-06-2017), 7852/88393/22-08-2017(2960 Β/29-08-2017), 1117/52284/05-04- 2018 (1327Β/18-04-2018), 1441/80504/07-06-2018 (2180 Β/12-06- 2018),2063/108562/03-08-2018 (3425 Β/17-08-2018), 3139/138938/12-10-2018 (4705Β/22-10-2018), 452/79088/12-04-2019 (1418Β/24-04-2019), 1106/125833/31- 05-2019 (2296Β΄/12-06-2019), 1444/204642/12-08-2019 (3371Β΄/31-08-2019), 1604/266804/18-10-2019 (3975Β΄/31-10-2019), 419/102902/14-4-2020 (1428Β΄/15- 4-2020), 418/102900/14-4-2020 (1621Β΄/28-4-2020), 845/174099/30-06-2020 (2725Β’/03-07-2020), 1647/299960/26-10-2020 (4779Β΄/29-10-2020), 2009/351458/15-12-2020 (5645Β΄/22-12-2020), 1034/160054/17-06-2021 (2667Β’/23-06-2021), 1393/229610/30-08-2021 (4070 Β’/30-08-2021), 2012/361473/14-12-2021 (6032/Β/20-12-2021), 2017/362294/14-12-2021 (6040/Β/20-12-2021), 454/99082/12-04-2022 (1787/Β/12-04-2022), 1099/244926/25- 08-2022 (4598/Β/31-08-2022), 1098/244914/25-08-2022 (4679/Β/05-09-2022), 1404/331333/04-11-2022 (5875/Β/21-11-2022) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως :

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2021, σε 31-03-2023.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ομιλία Λάκη Βασιλειάδη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης τοποθετήθηκε στη συζήτηση στη Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Λάκης Βασιλειάδης σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης που επιδίδεται σε μια στείρα αντιπαράθεση συνθημάτων προκαλώντας εντυπώσεις χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο, όπως είπε, τη στιγμή που το νομοσχέδιο λύνει προβλήματα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των αγροτών.

Ο Βουλευτής ξεκαθάρισε πως όχι μόνο δεν αμφισβητείται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού αλλά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των δημόσιων φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίοι ονοματίζονται για πρώτη φορά (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ), καθώς και την ποιότητα, τον έλεγχο και την τιμολογιακή πολιτική του δημόσιου αυτού αγαθού.

Ο Λάκης Βασιλειάδης αναφέρθηκε και στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις ενεργειακές κοινότητες και τα πρόσθετα κίνητρα στους αγρότες να αξιοποιήσουν τις ΑΠΕ, τονίζοντας όμως την ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος με τον κορεσμό στα δίκτυα υψηλής και μέσης τάσης καθώς και σε θερμικό χώρο στους υφιστάμενους υποσταθμούς ενέργειας στην Ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στην Πέλλα.

Το βίντεο της ομιλίας είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://youtu.be/b3vIgRGJlF4

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.

Παρακολουθώντας τη συζήτηση από εχθές, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω πως για μία ακόμη φορά, με ευθύνη κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, αναλώνουμε τον πολύτιμο χρόνο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, σε μια στείρα αντιπαράθεση συνθημάτων προκαλώντας εντυπώσεις χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο.

Πιστεύω πλέον ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε σοβαρό θέμα που τίθεται προς συζήτηση στη Βουλή, να αποφεύγει να μπαίνει, ως θα όφειλε, μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, σε συζητήσεις ουσίας, σε συζητήσεις που θα μπορούσαν πραγματικά να συνεισφέρουν στην πολιτική του τόπου και την επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών. Το λέω αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Σχέδιο Νόμου που λύνει προβλήματα, μικρά και μεγάλα, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των αγροτών. Και αντί να συζητάμε, πολιτικά μεν - επί της ουσίας δε, αναφορικά με τα επί μέρους ζητήματα που ρυθμίζονται, ακούμε πάλι κραυγές -επιτρέψτε μου να πω- από την αντιπολίτευση, ότι πάμε να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, ότι ξεπουλάμε το ύψιστο αυτό δημόσιο αγαθό και άλλα πολλά.

Επανειλημμένως όμως, τόσο ο Υπουργός, ο κ. Σκρέκας, όσο και σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχουν ξεκαθαρίσει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και εν πάση περιπτώσει, αφού δεν σας ικανοποιούν ίσως οι διατάξεις -σε ένα «γλωσσολογικό» επίπεδο ας μου επιτραπεί η έκφραση-, θα έπρεπε να αρκεί η σύσσωμη έκφραση της βούλησης της κυβέρνησης αλλά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι όχι μόνο δεν αμφισβητούμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, αλλά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των -δημόσιων και πάλι- φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και την ποιότητα, τον έλεγχο και την τιμολογιακή πολιτική ενός δημόσιου (ξανά) αγαθού. Οι φορείς αυτοί μάλιστα ονοματίζονται για πρώτη φορά και είναι βεβαίως η ΕΥΔΑΠ, οι κατά τόπους ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα και οι ΤΟΕΒ, που είναι αρμόδιοι για την άρδευση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε περιφερειακές ενότητες όπως η Πέλλα από όπου και προέρχομαι.

 Έτσι λοιπόν η επιλογή μιας Ρυθμιστικής Αρχής για την εποπτεία των Υδάτων επιτρέπει την ορθολογική διαχείριση και την εφαρμογή της νέας εθνικής στρατηγικής για τα ύδατα, η οποία θεσπίζεται. Η δε επιλογή της διεύρυνσης μιας υφιστάμενης αρχής, εν προκειμένω της ΡΑΕ, κρίθηκε βέλτιστη, καθώς αξιοποιείται μια διοικητική και υποστηρικτική δομή που ήδη υπάρχει και λειτουργεί, με εμπειρία στην άσκηση ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, και ιδιαίτερα απέναντι σε μονοπωλιακές πρακτικές. Το εξήγησε πολύ καλά και ο υπουργός, η ύπαρξη των κατά τόπους ΔΕΥΑ είναι ένα φυσικό μονοπώλιο. Δεν λέμε ότι είναι κακό ή θα το καταργήσουμε, απλά είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να ρυθμίσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, θεσπίζοντας έναν αποκλειστικό φορέα διαχείρισης ύδατος, τη στιγμή που τώρα εμπλέκονται πολλά Υπουργεία. Άρα λοιπόν, τα σχόλια ή η κριτική περί ιδιωτικοποίησης αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι, ή δεν έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο, ή επιμένουν να βλέπουν σκοτεινές μεθοδεύσεις πίσω από το οτιδήποτε.

Περνώντας στη δεύτερη κατηγορία θεμάτων που ρυθμίζονται με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, έχουμε τις διατάξεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία 2 ευρωπαϊκές οδηγίες (η 2001 του 2018 και η 944 του 2019) , που στόχο έχουν την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, με επίκεντρο ωστόσο την ενεργότερη συμμετοχή των τελικών καταναλωτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, στο πεδίο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε τη μεταβολή του στόχου ως προς το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ, σε τουλάχιστον 32%, ή παραπάνω, εφόσον αλλάξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις ενεργειακές κοινότητες. Εισάγονται 2 νέες μορφές: Πρώτον οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, όπου πλέον μπορούν να ενταχθούν και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και Δεύτερον οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες ΟΤΑ να υποστηρίξουν ευάλωτες καταναλωτές οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μπαίνει τάξη -με λίγα λόγια- σε έναν πολλά υποσχόμενο θεσμό, που, ειδικά στη σημερινή χρονική συγκυρία μια παρατεταμένης στρέβλωσης της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, μπορεί να προσφέρει πολλά.

Παράλληλα, δίνονται κίνητρα για μεγαλύτερη συμμετοχή των αγροτών σε σχήματα παραγωγής ενέργειας και αυξάνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός στους αγρότες μέχρι 100kw. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, ωστόσο επιτρέψτε μου να πω κ. Υπουργέ, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κορεσμό στα δίκτυα υψηλής και μέσης τάσης, καθώς και σε θερμικό χώρο στους υφιστάμενους υποσταθμούς ενέργειας στην Ελληνική περιφέρεια. Το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και κατ’ ιδίαν για την περίπτωση της Πέλλας όπου, παρότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις για νέα φωτοβολταϊκά έργα και συστήματα αποθήκευσης σε netmetering, δεν υπάρχει η απαραίτητη χωρητικότητα για να γίνουν δεκτές. 

Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις υπόλοιπες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τα απόβλητα και άλλα, θέλω ωστόσο να τονίσω ότι για μια ακόμα φορά αντιμετωπίζονται καθημερινά προβλήματα που ταλαιπωρούν πολίτες, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, αγρότες. Είναι σημαντικό να δίνουμε λύσεις, κάτι που η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη καθημερινά, τη στιγμή που ο αντιπολιτευτικός λόγος των περισσότερων συναδέλφων είναι μονοδιάστατα καταγγελτικός, χωρίς ουσιαστικές προτάσεις, και φυσικά με αποχή από τις ψηφοφορίες, σε ότι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πολύ.»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου σε γυναίκες με αναπηρία που διοργάνωσε η ΠΚΜ

Mε επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η ημερίδα για την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου σε γυναίκες με αναπηρία που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Η ημερίδα είχε τίτλο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ = ΣΩΖΩ» και πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, παρουσία πολλών γυναικών, φροντιστών και γονέων, που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της ημερίδας ήταν η αναγνώριση της σπουδαιότητας του προσυμπτωματικού ελέγχου και της πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου ως εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε γυναίκες με αναπηρία.

Στην ημερίδα έκαναν παρεμβάσεις μεταξύ των άλλων η Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, και Μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Bιολέττα Βαΐτση, η οποία αναφέρθηκε στα είδη των προληπτικών ελέγχων για τους γυναικολογικούς καρκίνους και η ψυχολόγος Συστημική Θεραπεύτρια, MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας Άννα Παπαχρήστου, η οποία τόνισε την αναγκαιότητα ισότιμης πρόσβασης των γυναικών με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας για την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου. Επίσης την ημερίδα χαιρέτισε η ιατρός Δημόσιας Υγείας του ΕΣΥ και Συντονίστρια του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ασημένια Αδαμίδου.

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μελίνα – Μαρία Δερμεντζοπούλου επισήμανε τη σημασία της πρόληψης στον τομέα της υγείας, ενώ τόνισε: «Η πρόληψη σώζει ζωές. Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική και αξίζει προσαρμοσμένη και αξιοπρεπή εξέταση. Στην κοινωνία που θέλουμε να ζούμε, οι γυναίκες με αναπηρία, όλες οι γυναίκες, έχουν τον σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες να ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, δυνατότητες και επιλογές».

 

Ο ΥφΑΑΤ, Γιώργος Στύλιος στην 11η Διεθνή διάσκεψη περιφερειακής ανάπτυξης, «Regional Growth Conference» στην Πάτρα

Στο ρόλο του πρωτογενή τομέα ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας και εγγυητή της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας μας, εστίασε ο Γιώργος Στύλιος στη διάρκεια των παρεμβάσεών του στο 11ο «RegionalGrowthConference 2023», το οποίο έλαβε χώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου.

Παρεμβαίνοντας σε δύο θεματικές της διάσκεψης που διοργάνωσαν η εφημερίδα Πελοπόννησος και το site: pelop.gr, ο Υφυπουργός περιέγραψε το στρατηγικό σχέδιο που υλοποιείται εδώ και τρεισήμισι χρόνια για την αναβάθμιση του εγχώριου πρωτογενή τομέα με στόχο την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του.  Ένα σχέδιο, το οποίο αξιοποιώντας πόρους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

  • την κατασκευή νέων, σύγχρονων υποδομών
  • τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας
  • τον εκσυγχρονισμό της εθνικής παραγωγής μέσω της υιοθέτησης των μεθόδων της «ευφυούς γεωργίας» και της «γεωργίας ακριβείας», καθώς και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

Ειδικότερα στη θεματική The Future of Food and the Role of the Agricultural Sector in Food Resilience, ο κ. Στύλιος σημείωσε πως η χώρα μας να κατάφερε να διασφαλίσει την άμεση και μεσοπρόθεσμη επισιτιστική μας ασφάλεια αλλά το στοίχημα είναι να εξασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη αυτάρκειά μας. Τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε τα κράτη να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους και να δώσουν έμφαση στην Εθνική παραγωγή. Επιπλέον σε σχετική ερώτηση για το μέλλον του πρωτογενή τομέα και το ρόλο του στην εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, ο Υφυπουργός σημείωσε πως η Κλιματική Κρίση, δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα που περιγράφεται στα Διεθνή Φόρα και Διασκέψεις των Υπουργών Γεωργίας ως η «τριπλή πρόκληση».

Για να απαντήσουμε σε αυτή τη πρόκληση σύμφωνα με τον κ. Στύλιο «απαιτείται να ενισχύσουμε την παραγωγή ποιοτικά και ποσοτικά και ταυτόχρονα να μειώσουμε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα». Ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να προσελκύσουμε νέους στον πρωτογενή τομέα. Η απάντηση στην τριπλή πρόκληση σύμφωνα με τον Υφυπουργό είναι μία: «η καινοτομία». Μπροστά σε αυτή τη πρόκληση να αναρωτηθούμε «τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και πως αλλιώς;» «Η μετάβαση της παραγωγής μας στις μεθόδους της ευφυούς γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας μπορεί να δώσει λύσεις».

Στην επόμενη παρέμβασή του στην θεματική: «The European Vision for resilient Rural Areas. Building bridges between rural territories and cities», σημείωσε πως ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ο κατεξοχήν πνεύμονας της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως στο «προσκήνιο των πολιτικών για τον τομέα είναι ο άνθρωπος» και «ζητούμενο είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους των αγροτικών περιοχών της χώρας να δημιουργήσουν στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις νέες ιδέες τους».

Κλειδί για να γίνει αυτό πράξη σύμφωνα με τον Υφυπουργό είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε στοχευμένα εργαλεία που διαθέτει η χώρα μας για την τοπική ανάπτυξη όπως είναι το Leader, αλλά και σε ευρύτερες πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας, για παράδειγμα τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τους παραγωγούς και «επιχειρηματίες της Υπαίθρου».

Κλείνοντας, έκανε ειδική αναφορά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την εισαγωγή καινοτομιών, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος, που επέτρεψαν τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από έξι μήνες. Εισάγοντας αυστηρότερο χρονοπρογραμματισμό στην οργάνωση των προσκλήσεων των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδυτών.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.