Τίτλοι:

Συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τον Μάιο του 2024 (1,9%) με μειώσεις όμως στους περισσότερους κλάδους

Με συνολική αύξηση των εξαγωγών συγκριτικά με το περσινό Μάιο έκλεισε ο Μάιος του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.07.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, αυτές άγγιξαν τα €4.159,4 εκατ. έναντι €4.082,3 εκατ. τον Μάιο του 2023 και την αύξηση να διαμορφώνεται σε €77,1 εκατ., δηλαδή 1,9%. Οι εισαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά €481,8 εκατ. (δηλαδή 6,8%) και ανήλθαν σε €7.549,4 εκατ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος κατά €404,7 εκατ. (δηλαδή 13,6%) και τη διαμόρφωσή του σε €3.390,0 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 24* Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 4.159,4 4.082,3 77,1 1,9%
Εισαγωγές 7.549,4 7.067,6 481,8 6,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.390,0 -2.985,3 -404,7 13,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών παρουσιάζεται μειωμένη κατά €212,7 εκατ. (δηλαδή 6,8%) με την τελική τους αξία να αγγίζει τα €2.916,4 εκατ., ενώ ταυτόχρονα και οι εισαγωγές μειώνονται κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό αυξάνεται (6,8%) και με τελική αξία τα €5.137,1 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα σε αυτή τη περίπτωση βελτιώνεται κατά €160,4 εκατ. (δηλαδή 6,7%) και ανέρχεται σε €2.220,7 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 24* Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 2.916,4 3.129,1 -212,7 -6,8%
Εισαγωγές 5.137,1 5.510,2 -373,1 -6,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.220,7 -2.381,1 160,4 -6,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Παρά τη συνολική καθοδική πορεία των εξαγωγών για τον μήνα Μάιο του 2024, τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2023/2024, ενώ παρουσιάζονται αρνητικά φαίνεται να έχουν μικρότερες μειώσεις συγκριτικά με τον μήνα Απρίλιο. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές για τη περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2024 είναι μειωμένες κατά 4,5%, δηλαδή €983,6 εκατ., συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με την αξία τους να φτάνει τα €20.970,7 εκατ. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 2,6%, δηλαδή €899,9 εκατ. και διαμορφώνονται σε €35.390,7 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε €14.420,0 εκατ. (αυξημένο κατά €1.883,5 εκατ. | 15,0%).

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για τη περίοδο αυτή ανήλθαν σε €14.746,1 εκατ. (μειωμένες κατά 3,9%), οι εισαγωγές σε €26.001,6 εκατ. (αυξημένες κατά 2,3%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €11.255,5 εκατ. (αυξημένο κατά 11,9%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν- Μαϊ 24* Ιαν- Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 20.970,7 21.954,3 -983,6 -4,5%
Εισαγωγές 35.390,7 34.490,8 899,9 2,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -14.420,0 -12.536,5 -1.883,5 15,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο συνεχίζεται η σταθερά θετική πορεία των τροφίμων αλλά και των ποτών-καπνών, με αυξήσεις και στους δύο κλάδους αλλά και σε αυτό των μη ταξινομημένων. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 9,2% παρουσίασε ο κλάδος των τροφίμων φτάνοντας τα €3.437,9 εκατ. σε όλη τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2024, ενώ ο κλάδος των ποτών – καπνών άγγιξε τα €570,5 εκατ. με αύξηση 10,2%. Αυτός των μη ταξινομημένων προϊόντων παρουσίασε αύξηση 313,0% αγγίζοντας τα €226,1 εκατ. Μείωση παρατηρείται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους με καθοδική πορεία των εξαγωγών στον κλάδο των πετρελαιοειδών (€6.559,7 εκατ., δηλαδή 4,6%), των βιομηχανικών (€2.952,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), των χημικών (€2.609,7 εκατ., δηλαδή 4,2%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€1.977,4 εκατ., δηλαδή 8,7%), των διάφορων βιομηχανικών (€1.448,4 εκατ., δηλαδή 3,2%), των πρώτων υλών (€735,8 εκατ., δηλαδή 5,2%), των λιπών και ελαίων (€452,9 εκατ., δηλαδή 47,4%)

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν- Μαϊ 24* Ιαν- Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 6.559,7 6.877,1 -317,4 -4,6%
Τρόφιμα 3.437,9 3.148,5 289,4 9,2%
Βιομηχανικά 2.952,1 3.314,3 -362,2 -10,9%
Χημικά 2.609,7 2.722,8 -113,1 -4,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.977,4 2.166,2 -188,8 -8,7%
Διάφ. Βιομηχανικά 1.448,4 1.495,8 -47,4 -3,2%
Πρώτες Ύλες 735,8 775,9 -40,1 -5,2%
Ποτά -Καπνά 570,5 517,8 52,7 10,2%
Λίπη – Έλαια 452,9 861,0 -408,1 -47,4%
Μη ταξινομημένα 226,1 54,7 171,4 313,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 14.410,8 15.057,0 -646,2 -4,3%
Σύνολο** 20.970,5 21.934,1 -963,6 -4,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 24* Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 1.318,1 991,6 326,5 32,9%
Τρόφιμα 706,4 668,6 37,8 5,7%
Βιομηχανικά 596,2 713,0 -116,8 -16,4%
Χημικά 492,9 517,4 -24,5 -4,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 398,3 481,7 -83,4 -17,3%
Διάφ. Βιομηχανικά 271,3 316,1 -44,8 -14,2%
Πρώτες Ύλες 142,6 130,7 11,9 9,1%
Ποτά-Καπνά 117,0 120,1 -3,1 -2,6%
Λίπη-Έλαια 75,7 125,1 -49,4 -39,5%
Μη ταξινομημένα 41,1 13,4 27,7 205,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.841,5 3.086,2 -244,7 -7,9%
Σύνολο** 4.159,6 4.077,8 81,8 2,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, αύξηση κατά 3,3% κατέγραψαν οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες ενώ μείωση κατά 10,0% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ (27). Το μερίδιο για την ΕΕ (27) ανήλθε σε 55,2% και για τις Τρίτες Χώρες σε 44,8%.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.