24kontelis.gif
Τίτλοι:

42 επισημάνσεις για τους Αγρότες - Τι πρέπει να προσέξουν και ποια παραστατικά να συγκεντρώσουν μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου 2019

Γράφει  

Λογίστρια-φοροτεχνικός
Λιλιοπούλου Εύα
Μέλος Δ.Σ ΕΦΕΕ Ημαθιας

 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά ποια είναι τα παραστατικά, που πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο τον οποίο θα παραλάβει το λογιστικό γραφείο που έχουμε αναθέσει τα φορολογικά μας. Η οργάνωση και συνέπεια θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη μείωση του φόρου.

Α. Παραστατικά εξόδων και εσόδων, που αφορούν όλους τους αγρότες αλλά και όσους γενικά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα.

1.Εργόσημα : είναι ο τρόπος πληρωμής των εργατών γης που έχουμε απασχολήσει στις αγροτικές εργασίες. Εκδίδονται μέσω τράπεζας, ΕΛΤΑ, είτε με τραπεζικη ηλεκτρονική μορφή. Εκτός από τα παραστατικά της πληρωμής των εργοσήμων, πρέπει να έχουμε αντίγραφο με τα στοιχεία του εργάτη που δώσαμε το εργόσημο. 

 1. Δαπάνες σίτισης των εργατών: Με βάση τις αποδείξεις αγοράς τροφίμων από το σούπερ-μάρκετ και φυσικά το ύψος των δαπανών να είναι ανάλογο των απασχολούμενων εργατών.
 2. Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ του αγρότη, που έχει πληρώσει μέσα στο 2018:  Συγκεκριμένα με κωδικους taxis μπαίνουμε στην εφαρμογή ΕΦΚΑ και εκτυπώνουμε το ποσό πληρωμής κάθε μήνα. Επίσης μπορούμε να εκτυπώσουμε στο τέλος του έτους την εκκαθάριση [Δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί τα στοιχεία αυτά ] . Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα, που σημαίνει έως την ημερομηνία λήξης και ότι αναγνωρίζονται και οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών που έγιναν το 2018 και αφορούν προηγούμενα έτη και φυσικά δεν είχαν καταχωρηθεί. 
 3. Αμοιβή και Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α. μετακλητών εργαζομένων : Οι εισφορές αλλά και τα μεροκάματα, που έχουν πληρωθεί για απασχόληση αλλοδαπού τον όποιο έχετε κάνει μετάκληση, αποτελούν έξοδα.
 4. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ), η  δήλωση γίνεται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και περιέχει αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα καλλιεργήσιμα στρέμματα όσο και για τα συμφωνητικά μίσθωσης. Επίσης εμπεριέχεται και  η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, στην όποια αναγράφεται  το ποσό των ασφάλιστρων της αγροτικής παράγωγης(εισφορές ΕΛΓΑ). Μπορείτε να έχετε προσωπικούς κωδικούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να το εκδίδεται όσες φορές χρειαστεί.

Η δαπάνη των ασφαλίστρων καθώς και η δαπάνη της εταιρείας που συνέταξε την δήλωση αποτελούν έξοδα για τον αγρότη.

Επίσης η δήλωση αυτή αποτελεί και ένα εργαλείο ελέγχου για το τι δηλώθηκε ότι θα παραχθεί και το τι τελικά παράχθηκε.

 1. Συμφωνητικά μίσθωσης για χωράφια και γεωργικές εγκαταστάσεις. Τα συμφωνητικά μπορεί να είναι είτε μηχανογραφημένα, δηλαδή να έχουν γίνει από τον λογιστή μέσω taxis, είτε χειρόγραφα αυτό συμβαίνει για συμφωνητικά κάτω των 80ευρω/μηνα ( 960 ετησίως ανά συμφωνητικό ) , με γνήσιο υπογραφής στα ΚΕΠ, που σημαίνει ότι είναι εύκολο να ξεχαστούν στην δήλωση.
 2. Έσοδα και Έξοδα (προμήθειες και  έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του αγρότη) που προκύπτουν από τις «εκκαθαρίσεις»,  που εκδίδουν οι συνεταιρισμοί για λογαριασμό του αγρότη, συνήθως στο τέλος του έτους.
 3. Ασφάλιστρα μηχανημάτων και αγροτικών μεταφορικών μέσων. Προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε παραλάβει από τον ασφαλιστή σας κατά την πληρωμή του και αφορά τα παραπάνω, μπορεί να είναι ετήσιο/εξάμηνο/τετράμηνο.
 4. Τέλη κυκλοφορίας  των αγροτικών μεταφορικών μέσων.
 5. Αποδείξεις πληρωμής από τους οργανισμούς άρδευσης. Συγκεκριμένα στην περιοχή μας από το  ΤΟΕΒ Βέροιας και ΤΟΕΒ Σταυρού.                                          
 6. Βεβαίωση ή άλλα παραστατικά της Τράπεζας για τους τόκους του 2018, των δανείων που έχετε λάβει στο 2018 ή και σε προηγούμενα χρόνια. Τα δάνεια μπορεί να αφορούν καλλιεργητικά, δάνεια για αγορά αγρών, αγροτικού εξοπλισμού, όχι όμως και καταναλωτικά ή αγοράς/επισκευής της κατοικίας σας. Ο σκοπός του δανείου αναγράφεται στην  σύμβαση που έχετε υπογράψει με την Τράπεζα.
 7. Έξοδα τηλέφωνου και ταχυδρομικά. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών, ως έξοδα της γεωργικής δραστηριότητας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
 8.  Έξοδα (καύσιμα, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, επισκευές/συντηρήσεις) του Ε.Ι.Χ που χρησιμοποιεί ο Αγρότης. Μπορεί να υπολογιστεί μέρος αυτών ως έξοδα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
 9. Έξοδα ταξιδιών και μετακινήσεων (εισιτήρια, διόδια, δαπάνες Ε.Ι.Χ, δαπάνες διαμονής, κ.λπ) που κάνει ο αγρότης και έχουν σχέση με την εργασία του (π.χ  επίσκεψη σε κλαδικές εκθέσεις (AGROTICA 2018), ή σε κρατικές υπηρεσίες). 
 10. Επισφάλειες ( «Κανόνια» ) από Εμπόρους, στους οποίους έχετε πουλήσει προϊόντα σας. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ( η απαίτηση να είναι ανεξόφλητη πάνω από 1 έτος και να έχουμε κινηθεί νομικά, εναντίον του οφειλέτη μας ) , θεωρούνται έξοδα της χρονιάς. Προσοχή, γιατί πολλές φορές το ποσό είναι σημαντικό.
 11. Επιδοτήσεις (ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ). ) , που λάβατε μέσα στο 2018 και αφορούν το 2018. Για όσες επιδοτήσεις λάβατε το 2018 και αφορούν τα προηγούμενα έτη, πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
 12. Επιστροφή ειδικού Φόρου Πετρελαίου, που τυχόν λάβατε στο 2018. Θεωρείται Έσοδό σας.
 13. «Διανομή πλεονάσματος» από τα Κέρδη Συνεταιρισμού, που λάβατε, ως μέλη του, το 2018 .
 14. Πωλήσεις Παγίων. Υπολογίζουμε το αποτέλεσμα ( κέρδος ή ζημία ) που είναι ίσο με : Τιμή πώλησης μείον αναπόσβεστη αξία του πωληθέντος παγίου.
 15. Αποζημιώσεις που πήρατε από τον ΕΛ.Γ.Α. Δεν φορολογούνται, αλλά αναγράφονται στις δηλώσεις, ως πληροφοριακό στοιχείο και επίσης αποτελούν «αποδεικτικό στοιχείο», των μειωμένων σε σχέση με τα έξοδα, πωλήσεων σας.

Τέλος κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται το έξοδο που έγινε και επίσης το έξοδο αυτό να αφορά την γεωργική δραστηριότητα και όχι προσωπικές ανάγκες. 

Β. Παραστατικά εσόδων και εξόδων που αφορούν τους  αγρότες του «ειδικού καθεστώτος» αλλά και όσους γενικά δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα.

 1. Τιμολόγια αγοράς ( Έσοδο) , που έχουν εκδώσει για την συναλλαγή με εσάς οι διάφοροι πελάτες σας.
 2. «Ειδικό στοιχείο πώλησης» ( Έσοδο). Εκδίδεται για πωλήσεις λιανικής και πωλήσεις σε άλλους αγρότες.
 3. Τιμολόγια για αγορές γεωργικών εφοδίων, όπως φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόροι και οτιδήποτε έχετε αγοράσει για την αγροτική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα σας.
 • Καλό θα ήταν όταν έχετε πολλές και επαναλαμβανόμενες αγορές από κάποιον προμηθευτή, να ζητήσετε από αυτόν, μια εκτύπωση της καρτέλας σας, (εφόσον φυσικά τηρεί) ώστε να γίνει έλεγχος ότι έχετε όλα τα παραστατικά, για να μην χαθεί κάποιο έξοδο.
 • Σε περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο παραστατικό, μπορείτε να ζητήσετε επικυρωμένο αντίγραφο από τον προμηθευτή σας.
 • Τιμολόγια αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ  θα πρέπει να γίνεται εξόφληση μέσω Τράπεζας(κατάθεση, επιταγή, ηλεκτρονική πληρωμή.).
 1.  Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης για δαπάνες μέχρι 100 ευρώ εκάστη απόδειξη, που έχετε λάβει για αγορές, που αφορούν τις γεωργικές  εργασίες σας. Πρέπει όμως, είτε να αναγράφεται αναλυτικά το είδος, είτε να προκύπτει από το αντικείμενο του προμηθευτή (σκαπτικά εργαλεία, σύρματα, χρώματα κλπ.)
 2. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από γεωπόνους, συμβούλους για υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων βελτίωσης, μελέτες για αγορές πάγιων και συμμέτοχη σε πρόγραμμα νέων αγροτών. Αν σας έχουν κάνει μια μελέτη στο έτος 2018 ή έχετε ενταθεί σε κάποιο πρόγραμμα μην ξεχάσετε να προσκομίσετε και αυτά τα δικαιολογητικά.
 3. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες από αγρότες, είτε από άλλους επαγγελματίες όπως όργωμα, ράντισμα καθώς και από θεριζοαλωνιστικές μηχανές, ελαιοτριβεία κλπ. Ακόμα και αν πληρώσατε σε είδος [ Τότε είναι έσοδο και έξοδο, ταυτόχρονα ].
 4. Αποδείξεις  αγοράς καυσίμων (πετρελαίου ή βενζίνης  εφόσον χρησιμοποιούνται για τα αγροτικά μηχανήματα).  Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί  να εκδίδεται  Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.)  και στο πίσω μέρος αυτής μπαίνει η σφραγίδα του πρατηριούχου και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος. Για αγορά αξίας πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο. 
 5. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών μηχανημάτων/μεταφορικών μέσων/αγροτική εγκατάσταση (πχ τρακτέρ, αγροτικό αυτοκίνητο, αποθήκη).
 6.  Τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών, για τα αγροτικά μηχανήματα.
 7. Λογαριασμοί της ΔΕΗ και δεν εννοούμε βεβαία του σπιτιού μας, αλλά αυτή που χρησιμοποιείται στις αγροτικές εργασίες όπως είναι όταν στα χωράφια η άρδευση γίνεται με πομόνες ή κτηνοτροφικές/αγροτικές αποθήκες.
 8. Τιμολόγια δαπανών, που έχουν να κάνουν με την λογιστική οργάνωση και διαχείριση και είναι αγορά γραφικής ύλης, κλασέρ, φάκελοι, σφραγίδες κλπ. Καθώς επίσης και κάθε είδους έντυπο (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες  καθώς και οι αντίστοιχες συνδρομές), που είναι σχετικές με την γεωργική δραστηριότητα.
 9. Τιμολόγια για αγορά ειδικής ένδυσης και προστασίας στις αγροτικές εργασίες, όπως  οι προστατευτικές στολές για ράντισμα, στολές μελισσοκόμων, κάσκες, γαλότσες κ.λ.π.
 10. [ Προσοχή δεν είναι όλες οι Αγορές έξοδα ]. Τιμολόγια για αγορές πάγιων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της γεωργικής δραστηριότητας (μηχανήματα, κατασκευή αγροτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επτυπωτές, κ.λ.π). Σημειώνουμε ότι η αξία των τιμολογίων αυτών δεν αφαιρείται από τα έξοδα εφάπαξ στην χρονιά που αγοράστηκαν, αλλά τμηματικά σε περισσότερα έτη με βάση τον  προβλεπόμενο συντελεστή απόσβεσης (ανάλογα το είδος του παγίου 4%, 10% και 20%, επί της συνολικής αξίας) εκτός και εάν είναι αξίας μικρότερης των 1500 ευρώ, για το κάθε πάγιο.

Οι Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος έχουν ήδη προσκομίσει τα τιμολόγια αυτά ( για το χρονικό διάστημα που αφορά Ιαν. – Σεπτ. 2018 ) για τις ανάγκες της Δήλωσης Φ.Π.Α, , που γίνεται κάθε τρίμηνο. ( τέλος 4ου, 7ου, 10ου και 1ου , του επόμενου έτους)  

Άρα τους αγρότες του «κανονικού καθεστώτος», για τα ανωτέρω παραστατικά, τους αφορούν τα υπ΄ αρ. 3-13, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν στην περίοδο Οκτ. – Δεκ. 2018 και φυσικά ότι αυτά που αφορούν και την προηγούμενη περίοδο ( Ιαν. – Σεπ. ) και τα έχετε ξεχάσει.

Γ. Παραστατικά εξόδων και εσόδων, που αφορούν τους αγρότες του «κανονικού καθεστώτος».

 1. Τιμολόγια Αυτοτιμολόγησης : Εκδίδονται από τον αγοραστή έμπορο, εφόσον, ο αγρότης του «κανονικού καθεστώτος», του έχει παραχωρήσει τέτοιο δικαίωμα. Συνήθως είναι από τα παραστατικά, που οι Αγρότες ξεχνούν.
 2. Συμπληρωματικά τιμολόγια ή πιστωτικά. Εκδίδονται, συνήθως στο τέλος του έτους.
 3. Τιμολόγηση όλων των «Δελτίων Αποστολής» ( Παραστατικά Διακίνησης ) , που τυχόν εκδώσαμε και δεν τιμολογήσαμε.
 4. Δικαιώματα ( τέλη ), που πληρώνετε στους Δήμους, όσοι πουλάτε σε Λαϊκές Αγορές.

Δ. Σημεία που πρέπει να προσέξουμε

 1. «Μετάταξη», από το ένα καθεστώς ( ειδικό ή κανονικό ) στο άλλο. Ανάλογα με τον τζίρο που έχετε πραγματοποιήσει ( 15.000 και άνω σύνολο πωλήσεων έτους 2018 ) ή επιδοτήσεις (5.000 και άνω σύνολο που λάβατε στο έτος, ανεξαρτήτως ποιο έτος αφορούν ), θα πρέπει ίσως από 01/01/2019 να ενταχθείτε σε άλλο καθεστώς Φ.Π.Α. αγροτών. Και το σημαντικό ζήτημα είναι ότι εφόσον κάποιος αγρότης του «ειδικού», ξεπεράσει ένα από τα δύο ανωτέρω όριο πρέπει υποχρεωτικά ( και μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 ), να ενταχθεί στο « κανονικό καθεστώς».
 2. Ληφθείσες μέσα στο 2018, επιδοτήσεις, που αφορούν το 2017 και προηγούμενα έτη. Πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές /τροποποιητικές δηλώσεις. ( εφόσον φυσικά δεν έχουν γίνει ή οι επιδοτήσεις αυτές, δεν έχουν ήδη περιληφθεί στην αρχική δήλωση ) των εισοδημάτων του έτους 2017.
 3. Τα παραστατικά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αποτελέσματος ανεξάρτητα, αν έχουν εισπραχθεί ( έσοδα ) ή έχουν εξοφληθεί ( έξοδα ).
 4. Προσοχή : Εκτός από την κάλυψη των τεκμηρίων που πρέπει να προσέξουμε, υπάρχουν και οι «έμμεσες τεχνικές ελέγχου», με βάση τις οποίες ένας φορολογούμενος ελέγχεται. Μια από τις «τεχνικές» αυτές, είναι και ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου.
 5. Προσοχή : Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου ( από 1.900 έως 2.100 ευρώ ) , οι αγρότες ( κατά κύριο επάγγελμα ), απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ( πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικές πληρωμές σας μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (web,mobile & phone banking)) .

Το Ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών είναι :

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 

 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.